dissabte, 12 de novembre del 2011

Resum tema 2

MIREU AQUESTA EXPLICACIÓ PRIMER !Recorda el més important d'aquest tema

Múltiples d'un nombre : són els nombres que resulten de multiplicar aquest nombre per qualsevol altre nombre natural.
Múltiples de 7 = {0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ... ...}


Nombres compostos : són els que tenen més de dos divisors.
S'anomenen així perquè es poden escriure com a producte de potències de nombres primers.
Nombres compostos = {4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...}


Divisió exacta: és aquella que té residu 0, això vol dir que el dividend és múltiple del divisor.

48:6 és divisió exacta;
65:9 no és divisió exacta.


Descompondre factorialment un nombre: és posar-lo com a producte de potències de nombres primers.
63=32·7


Divisors d'un nombre són els nombres que el poden dividir, la seva divisió és exacta.
• Tots els nombres naturals són divisors de 0.
• El nombre 1 té un únic divisor, que és l'1.

D(18)={1, 2, 3, 6, 9, 18}

Mínim comú múltiple ( m.c.m. )de dos o més nombres és el nombre més petit que és múltiple de tots ells, sense tenir en compte el 0.

mcm(12, 15, 9) = 180

Nombres primers: són els que només tenen dos divisors, que són l'1 i ell mateix.

Nombres primers = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... }

Criteris de divisibilitat
  • Els múltiples de 2 acaben en 0, 2, 4, 6 o en 8, és a dir, són parells.
  • En els múltiples de 3 si sumem el valor individual de les seves xifres resulta també un múltiple de 3.
  • Els múltiples de 5 acaben en 0 o 5.
  • Els múltiples de 10 acaben en 0.
  • En els múltiples d'11 s'acompleix que si sumem el valor individual de les xifres que estan en posició parell, a part sumem el valor individual de les xifres en posició senar, en restar aquestes dues quantitats ens dóna un múltiple d'11 (el 0 també ho és!).


Màxim comú divisor ( mcd ) de dos o més nombres: és el nombre més gran possible que és divisor de tots ells.
mcd(18, 36, 81, 45) = 9


Quan dos nombres no tenen en comú més divisors que l'1, diem que són nombres primers entre sí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada